top of page

HUR TOLKAR JAG HOROSKOP - HUS

Husen i ett horoskop kännetecknas av de sektorerna som Zodiaken (stjärnhimlen) är indelat i, utifrån vilken plats och tid man tittar på himlen från.


Därmed är den första viktiga läxan - husen visar ett visst perspektiv, och avgörs i ditt horoskop utifrån vilken plats och vilken tid på dygnet (och året) du är född. Husen utgör ett "lager" som vi lägger på stjärnhimlen utifrån vårt perspektiv av att titta upp på himlen, så som den är sedd från en viss plats och vid en viss tid. Husen har därmed minst betydelse och vikt inom astrologin, och kommer på sista plats vid tolkning, förutom de fyra angles, som är lika viktiga som planet i tecken och aspekterna mellan planeterna (som nog är det viktigaste för att kunna tolka horoskopet fullt ut).


Mån-Noder, kritiska grader, asteroider (inkl Chiron och Lilith), punkter så som Pars Fortuna, Vertex (mid-points), fixerade stjärnor, ETC, är det minst viktiga och ger möjligtvis någon detalj eller bekräftelse på allting annat, ej avgörande på något vis. Ej avgörande för horoskopet är heller husen, utan ger som sagt ett visst perspektiv, som jag ska förklara vad det innebär längre ner! Däremot är de fyra angles (ASC, DSC, IC, MC) lika viktiga som planet i tecken och aspekter.

Läxa 2: OAVSETT vilket hus-system du väljer (Placidus och Porphyry är de vanligaste och mest användbara), så utgår och skapas hus-indelningen utifrån de fyra angles.

 • Ascendenten/AC = vilken del av stjärnhimlen (Zodiaken) går upp över horisonten vid given tidpunkt.

 • Descendenten/DC = vilken del av stjärnhimlen (Zodiaken) går ner över horisonten vid given tidpunkt.

 • IC = vilken del av stjärnhimlen befinner sig rakt under platsen där du är vid given tidpunkt.

 • MC = vilken del av stjärnhimlen befinner sig högst upp (i zenit) när du tittar rakt upp på himlen där du är.


Glöm inte!

 • Ascendenten är början på, och ÄR hus 1.

 • IC är början på, och ÄR hus 4.

 • Descendenten är början på, och ÄR hus 7.

 • MC är början på, och ÄR hus 10.

När man säger MC så refererar man således samtidigt till 10e huset, och vice versa. Pratar man om 10e huset, så pratar man om MC indirekt, etc.


 • Hus 7-12 utgör alltid den halvan av stjärnhimlen som vi ser, det som är ÖVER horisonten.

 • Hus 1-6 utgör alltid den icke-synliga halvan av stjärnhimlen, det som är UNDER horisonten.

I horoskopet ovan ser vi alltså att Kräftans tecken är på väg upp över horisonten, så Ascendenten (AC) är i Kräftan. Stenbokens tecken är på väg ner under horisonten, så Descendenten (DC) är i Stenbocken. Vi ser också att MC/10e huset är i Vattumannens tecken och IC är i Lejonets tecken.

Oavsett vilket hus-system du väljer att använda så kommer du att ha dessa fyra punkter (Ascendent, Descendent, MC och IC), ALLTID på samma plats. Det är uteslutet att du får ett annat Ascendent-tecken eller övriga angles-tecken, om du byter hus-system. Resten av husen fördelas nämligen utifrån dessa fyra punkter och det är den fördelningen som skiljer olika hus-system åt. Porphyry till exempel jämnar ut varje hus mellan dessa fyra punkter, så de blir likvärdigt stora (användbart för oss födda i Norden, då Placidus inte utgår från det alls i hus-fördelningen, utgår alltid från longitud och latitud, oavsett var du är född, och husen kollapsar och blir mycket stora/små, när man kommer mycket nordligt/sydligt från ekvatorn.) Whole Sign system delar in husen mellan fyra angles utifrån perspektivet 1 hus per tecken. Equal House system delar in alla husen i jämnlika grader från Ascendenten (dvs om ditt första hus är 11 grader långt, så är resterande också det). Det enda hus-systemet som tar de facto i beaktan hur nära eller långt bort från ekvatorn du är född, är således Placidus.

Hus-systemen är utformade efter Solens rörelse över himlen sett från Jorden, vilket är varför vi utgår från horisonten där Solen går upp och ner (Ascendent-Descendent), och axisen MC-IC som helt enkelt visar mitt på dagen vs mitt på natten.


Läxa nummer 3 - du kan se vilken tid på dygnet någon är född, beroende på vilket hus Solen befinner sig i horoskopet. Ni som är födda vid sol-uppgång kommer att ha Solen på Ascendenten (en av de starkaste placeringar för Solen), ni som är födda på natten kommer ha Solen i något av 1-6 husen. Ni som är födda mitt på dagen kommer att ha Solen vid MC!


En sidonotis är att planeterabsolut kan vara starkare och svagare i olika hus (precis som i olika tecken), och till exempel Solen mår bäst när den är över horisonten, (där den ska vara) i hus 7-11, (12e huset är dock ett undantag för Solen, som är svag där), medan Månen är mest naturlig och mår bra i hus 1-6, då den är mer "osynlig" än Solen till sin natur. Det mesta som lever, sover ju på natten normalt sett, och ser inte Månen. Inte så konstigt att nattdjur som ugglor och fladdermus är per se styrda av Månen, och också har den mystiken runt sig som Månen också tillskrivs (samma mystik är tillskriven den kvinnliga kraften och energin, som styrs av Månen, medan den manliga och synliga energin tillskrivs Solen. (Märks det att urastrologerna var män?:). Hur man än vrider och vänder på manligt vs kvinnligt inom astrologin dock, har vi ALLA både den kvinnliga och manliga arketypen i våra horoskop, som syns via Sol/Måne och Venus/Mars placeringar.

Vad står då husen för i horoskopet och vad tillskrivs husen egentligen vid tolkning?

Många astrologer positionerar och förklarar husen som "områden i livet", dvs planeter/himlakroppar är vad som faktiskt utspelar sig i livet, tecknen tillskriver egenskaper och uttryck av planeterna, aspekter visar på dynamiken och relationen i hur planeter spelar ut specifika beteenden, händelser och egenskaper, medan husen visar VAR i livet detta sker. Det är inte felaktigt förutom att det i så fall tillskrivs en mycket stor vikt till hus-fördelningen.


Om alla ens relationer i livet är Descendenten och 7e huset, så bör Descendent-tecknet och planeter där således påverka ALLA ens relationer och utfall i dessa i ens liv, och byter du hus-system och plötsligt har Saturnus i 8e och inte i 7e, så blir det ju en rätt STOR skillnad, om 7e huset är alla ens relationer och 8e är allt icke-fysiskt som du värderar och lägger vikt vid. Riktigt så skarpt kan det inte bli med hus-fördelningen.

Vad husen de facto visar, är ett perspektiv, utifrån en viss plats och en viss tid på dygnet, och visar därmed DITT perspektiv på olika områden i livet.


Husen styr alltså INTE i sig själva olika områden i livet (det gör faktiska himlakroppar och din fria vilja), utan visar endast vilket perspektiv DU bär med dig på dessa områden i livet, och hur det perspektiv kan förändras genom livets gång och i samband med transiter genom dina hus.


Ett exempel är att ha Neptunus i 4e huset eller på IC, den mest privata sfären av ditt liv och den du är, ditt hem, barndom, minnen, allt som format din bild av ditt privata jag (ihop med Månen som styr 4e huset). Där Neptunus hamnar hittar vi illusioner, slöjor av dimma, förvirring, oklarhet och andlighet av all dess slag. Neptunus är ren energi, icke-konkret och icke-fysisk. Neptunus är "the flow" av närvaro som vi alla kan kanalisera, eller undvika som pesten genom att fly från närvaron (därav missbruk som tillskrivs Neptunus). Neptunus i 4e huset är alltså inte ett tecken på att du har haft en förvirrande barndom med alkoholiserade föräldrar, eller är uppväxt i ett religiöst samfund (även om det också förekommer med stark Neptunus i 4e), utan snarare att DU har uppfattat din barndom som antigen förvirrande, oklar, spirituell, rik på inspiration, kreativitet, tro, etc. Hur Neptunus spelar ut sig i 4e huset avgörs av placering i tecken och aspektering av Neptunus. En hårt aspekterad Neptunus, speciellt med kvadraturer/oppositioner från Månen och Solen, pekar ofta på att individen inte har haft en klar och tydlig relation till sina föräldrar, och bär med sig en viss minnesförlust eller oklarheten från barndomshemmet, medan en harmoniskt aspekterad Neptunus i ett vatten-tecken i 4e huset, visar tvärtom en individ som blivit inspirerad av sina föräldrar och under sin barndom.

Med det sagt tolkar vi DITT perspektiv på ett visst område i livet när vi tittar på planeter i hus i horoskopet, och tecken som husen upptar.

Vad är viktigast att tolka när du tolkar hus i ett horoskop? Steg för steg.


Steg 1. Det som ALLTID har tolkningsföreträde är planeter/tecken på de fyra angles, Ascendenten/Descendenten, IC/MC. Det är mycket starka "filtreringar" och perspektivtagande av en viss funktion i dig eller i ditt liv (planeten som är konjunktion punkterna). Exempel: Saturnus på Ascendenten = ger dig ett visst perspektiv på dig själv, filtrerat genom Saturnus egenskaper, dvs du identifierar dig med och uttrycker spontant Saturnus egenskaper (precis så som med en Stenbocks-Ascendentet). Det är perspektivet: "Jag är ansvarsfull", "jag har det svårt", "jag har många problem i livet", "jag är hårdhudad", "jag är seriös". Medan någon med Jupiter på Ascendenten kommer att uppleva perspektivet av sig själv genom en annan filtrering, "jag har många val i livet", "det finns så mycket att upptäcka", "jag har många möjligheter", "jag är stor och stark". Detta perspektivtagande och intryck av en själv, syns alltid tydligt via tecken och eventuell planet på Ascendenten. När du tolkar ett horoskop ska du alltid börja med dessa fyra punkter och tillhörande hus 1,4,7 och 10. Finns det planeter i dessa, vilka planeter? Dessa kommer vara mycket framträdande i livet.

Steg 2. Nästa steg med the angles är att titta på vilket tecken dessa hamnar i, det tecknet kommer peka på egenskaper och uttryck av ditt perspektiv på dessa fyra viktigaste husen, som formar ditt perspektiv på dig själv (Ascendenten), ditt privatliv (IC), dina relationer med andra (Descendenten) och din plats i samhället (MC).

Steg 3. Tolka resterande hus som har planeter i sig, och tolka dessa utifrån först planet i hus, och sen det tecken som huset BÖRJAR i. Tomma hus i horoskopet? Har minst vikt och betyder att motsvarande områden i ditt liv inte är så prominenta för dig, eftersom det inte är i dessa hus som du lever ut dina planeter och ditt liv. Ett tomt 11e hus till exempel visar att personen sällan engagerar sig i några samhällsfrågor, ideella samfund eller specifika sociala grupper som delar likvärdiga intressen. Det är alltså inte en person som kommer att skapa eller delta i en sy eller bok-cirkel. Ett tomt 6e hus visar en person som inte är primärt engagerad i att ge tillbaka till samhället via sitt arbete eller har några specifika uttryck (problem eller inte) i sitt dagliga liv och rutiner. Däremot är det självklart så att varje hus alltid aktiveras på något sätt under livets gång, dels via transiter och dels tolkas husets område via tecknet det börjar i. Men tomma hus i ett födelsehoroskop, visar att just DETTA/DESSA områden i livet är ganska neutrala för personen ifråga (undantag 1,7,4,10e huset som är mycket viktiga alltid och undantag, och tolkas utifrån tecken de börjar i, om inga planeter finns i dessa).

Tolkning av husen - mall och ledtrådar

De 12 husen korrelerar med och har samma ordning som Zodiakens 12 tecken, och bär samma typ av tolkning och uttryck som sitt korrelerande tecken.


Kardinala hus - de kardinala tecknen som påbörjar en varsin årstid styr naturligt över Ascendenten (Väduren), IC (Kräftan), Descendenten (Vågen) och MC (Stenbocken). Dessa hus är absolut viktigast när det kommer till hus-tolkning.

 • Ascendenten/1a huset (kardinal eld) = hur jag uttrycker mig själv, således hur andra uppfattar mig.

 • Descendenten/7e huset (kardinal luft) = hur jag upplever mig själv i relation andra, således hur jag förhåller mig till relationer med andra.

 • IC/4e huset (kardinalt vatten) = hur jag ser mitt hem, min trygghet, mitt privatliv, och mig själv i det.

 • MC/10e huset (kardinal jord) = hur jag ser samhället och min plats i det (ofta yrkesval alltså).

Fasta (stabila) hus - styrs naturligt av de 4 fasta tecknen. Hus 2 styrs av Oxen. Hus 5 styrs av Lejonet. Hus 8 styrs av Skorpionen. Hus 11 styrs av Vattumannen.

 • Hus 2 (fast jord) = hur jag värderar fysiska saker, människor, situationer, pengar, egenskaper, mina och andras.

 • Hus 8 (fast vatten) = hur jag värderar icke-fysiska saker, beteenden, känslor, tankar, mina och andras.

 • Hus 5 (fast eld) = hur jag uttrycker mitt jag (egot) genom saker jag älskar och tycker om, och identifierar mig med (som mina barn eller talanger till ex).

 • Hus 11 (fast luft) = hur och med vem jag delar mig själv med, genom saker som jag älskar och tycker om.

Flexibla/Rörliga hus - styrs naturligt av de 4 rörliga/flexibla tecknen. Hus 3 styrs av Tvillingarna. Hus 6 styrs av Jungfrun. Hus 9 styrs av Skytten. Hus 12 styrs av Fiskarna.

 • Hus 3 (rörlig luft) = hur jag förstår och kommunicerar med min omgivning = min sociala krets.

 • Hus 6 (rörlig jord) = hur jag förhåller mig till min fysiska vardag, allt jag praktiskt gör från morgon till kväll.

 • Hus 9 (rörlig eld) = hur jag visualiserar och ser min expansion i livet och ut i samhället.

 • Hus 12 (rörligt vatten) = hur jag förhåller mig till mitt undermedvetna, mina minnen, mitt "flow" i livet.

Du tolkar alltså ditt förhållningssätt till ett visst område i livet (hus), och ser hur detta förhållningssätt ÄR via dels planeter i hus, dels det tecknet som naturligt styr huset, och dels via det tecknet som huset börjar i.


Hus med planeter i har utan undantag tolkningsföreträde, likvärdigt hus som börjar med de fyra angles. Exempel: 3e huset är i Skorpionens tecken, med Solen där. Tolkning = jag förstår och kommunicerar med min omgivning på ett medvetet sätt, genom att uttrycka den jag ÄR (Solen), via min intuition i min kommunikation. Jag förstår och kommunicerar med min omgivning primärt via icke-fysisk kommunikation (Skorpionen).

Nästa steg är att lära sig varje hus naturligt styrande planet, och se var den planeten är i ditt horoskop, då den reflekterar husets tema. Exempel: hus 3 och 6 styrs av Merkurius eftersom det är Tvillingarnas och Jungfruns styrare. Mitt 3e hus är i Skorpionen, så jag kommunicerar och förstår min omgivning på ett icke-fysiskt plan. Var är min Merkurius? Den är i Stenbocken, i 5e huset. Aha! Jag har alltså förmågan att både kommunicera och förstå min omgivning på ett intuitivt icke-fysiskt plan, och SAMTIDIGT på ett direkt fysiskt och pragmatiskt Stenbocks-sätt. Dessutom kommunicerar jag mitt intuitiva 3e Skorpion-hus enklast via 5e husets tema, som är egots uttryck via personliga passioner.

Husets naturliga styrande planet

Hus 1 = Mars

Hus 2 = Venus

Hus 3 = Merkurius

Hus 4 = Månen

Hus 5 = Solen

Hus 6 = Merkurius

Hus 7 = Vågen

Hus 8 = Pluto

Hus 9 = Jupiter

Hus 10 = Saturnus

Hus 11 = Uranus

Hus 12 = Neptunus

En planet i sitt eget hus räknas till mycket stark och prominent, något att ha med sig. :) Så, koppla ihop varje hus med sin naturliga styrande planet, och titta sedan på hur den planeten är placerad i ditt horoskop, för att förstå huset ifråga bättre, efter att du har tolkat huset utifrån planeter i huset, och tecknet som huset börjar i. För det tar inte slut här! Ni vet ju att astrologi är en mångfacetterad lära, vilket ger många lager att ta sig igenom, dock är dessa fullt logiska och går att "lära in", bara man lär sig varje teckens och hus styrande planet.

Det sista lagret av hus-tolkning att leka med som ger en mycket personlig touch i tolkningen, är givetvis att hitta och tolka den planeten som styr ett visst hus i just ditt horoskop. Nu vet ni att varje hus har en naturlig styrare i form av planet och tecken, enligt ovan, och husets teman härrör från dessa.


Men, om vi säger att hus 3 styrs naturligt av Tvillingarna och Merkurius, och bär därför samma teman som dessa två, så kommer det troligtvis inte vara så att 3e huset i ditt horoskop just börjar i Tvillingarnas tecken, utan det kommer med all sannolikhet att vara i ett helt annat tecken, och beskriva hur just DITT 3e hus ter sig i ditt psyke. Exempel: 3e huset har alltid samma övergripande betydelse som hänger ihop med Merkurius och Tvillingarna alltid, men i ditt horoskop börjar hus 3 i Vädurens tecken, och just för dig, är det alltså planeten Mars som kommer vara styraren av just DITT 3e hus, ihop med naturliga styraren Merkurius.


Du behöver då hitta planeten Mars i ditt horoskop och avgöra dess styrka och egenskaper via tecken, aspekter och hus-placering, och vidare bör du också följa planeten Mars i transit för att tolka 3e husets teman i ditt liv, löpande och över tid. Det viktigaste är givetvis att avgöra planetstyraren för Ascendenten, Descendenten, IC och MC, då dessa är de starkaste och mest uttrycksfulla platserna i horoskopet, och deras styrande planeter kommer vara av stor vikt i ditt horoskop, och via transit! Speciellt Ascendentens styrande planet i ditt horoskop och dess transiter, är mycket viktig information att ta del av. Husen som Mån-Noderna ockuperar kommer också vara mycket viktiga för dig, även om det ej finns övriga planeter i dessa.

Exempel på tolkning: Din Ascendent/1a hus börjar i Kräftans tecken. Du vill titta dels på Mars i horoskopet som är naturlig styrare av Ascendenten/1a huset, och framför allt vill du titta på hur Månen är placerad i ditt horoskop, eftersom Månen styr över just din Ascendent/1a hus. Planeter på Ascendenten? Lägger till ytterligare en dimension på tolkningen av just det huset, och att planeten ifråga lägger ännu ett visst perspektiv på detta hus och område i livet, och spelar ut sig där primärt. Dvs, Månen på Ascendenten, men i Stenbocken ger en kombination av Saturnus+Måne (Stenbock+Kräfta) flavour till hur du och andra ser dig, och Ascendentens/1a huset teman.

Exempel: Hus 8 börjar i Skyttens tecken. Du tittar då på Jupiter i ditt horoskop, som kommer styra 8e husets teman för dig, ihop med dess naturliga styrare Pluto, som du också vill ta en titt på i ditt horoskop. OCH. SÅ. VIDARE :)

Och här är vanligaste frågorna jag får kring husen:

Vad betyder det om husen är tomma? Eller om man har 2 st väldigt stora hus?

Ang tomma hus, det är helt enkelt ej prominenta områden i livet för dig personligen (förutom när du har transiter i dessa hus). Två stycken väldigt stora hus innebär att du är född långt från ekvatorn och använder Placidus som hus-system, varpå jag skulle rekommendera dig att använda Porphyry.

Spelar det någon roll var i resp hus man har sin planet, långt åt ena eller andra hållet. Nära husväggen kanske man kan säga?

"Husväggen" är inom astrologin benämnt som hus-kusp, det är alltså vart ett hus börjar. Det finns per definition inga "slut på hus", utan vi talar endast om var ett hus börjar (där det föregående slutar givetvis). JA, planeter nära en hus-kusp (5 grader bort) har en större påverkan på det husets teman, än om en planet är i mitten av det huset. En planet som är placerad 5 grader från kuspen på nästföljande hus tolkas normalt sett som påverkan för båda husen, men i praktiken har den ofta ett mycket större inflytande på det husets teman vars hus-kusp (början) den är närmast.

Om ett hus börjar i slutet av ett stjärntecken, är det då det stjärntecken som huset börjar i man ska gå efter eller det stjärntecken som huset befinner sig mest i?

Husets teman syns alltid och utan undantag av dels husets naturliga styrare, och dels det tecknet (och dess styrande planet) som huset börjar i, även om nästföljande tecken tar upp störst plats i huset. Likvärdigt är planeterna i huset av största vikt för det husets uttryck i ditt liv.

Om ett hus börjar i slutet på skytten och slutar i början av Fiskarna, och man har en planet i Vattumannen. Vilken energi ska man räkna då man tolkar planeten? Skyttens eller Vattumannens?

När du tolkar PLANETEN, så tolkar du dess placering i tecken (Vattumannen) och vilket hus den befinner sig i. När du tolkar HUSET så utgår du från Skyttens tecken och Jupiter som styr detta hus, ihop med planeten som är i huset, även om den är i Vattumannen, som i detta fall blir ett intercepted sign (som är ett karmiskt tecken för dig, vars egenskaper blir viktiga att utveckla och fokusera på, ihop med Lejonets tecken som också är intercepted). Glöm inte naturliga styraren av huset ifråga;)

Skulle vara intressant med en beskrivning hur man ska tänka när husen är ”omvända”, alltså tex fjärde huset i stenbocken - tionde huset i kräftan.

Intressant fråga som behandlar begreppet "mutual reception", som framför allt används när planeter är på besök i varandras tecken. Dvs, Mars är i Vågen och Venus är i Väduren till ex. Eller Solen i Skorpionen, och Pluto i Lejonet. Planeter i mutual reception har ett starkt samarbete och ett gemensamt uttrycka i ditt liv, eftersom de befinner sig i varandras tecken (likartat när planeter är i aspekt med varandra). Samma gäller husets teman via mutual reception, det är teman i livet som förstärks och har ett starkare utbyte för dig personligen, eftersom de är i en mutual reception, och utbyter varandras energier och egenskaper. Det kan till exempel vara så att du känner dig hemma när du är ute i samhället och arbetar, och samtidigt ser ditt hem och privatliv som en stor del av ditt arbetsliv tillika. Du kanske ser till att din arbetsplats påminner dig om ditt hem och ditt privatliv, samtidigt som du har en konkret arbetsplats i hemmet, där du ofta arbetar. IC och MC här, privatliv och offentlighet i samhället, smälter här ihop till något gemensamt, medelst mutual reception. Lägg till en Måne i Stenbocken och en Sol i Kräftan, så har du full pott och fokus på dessa två teman i ditt liv.


Där har ni det, en full guide till hus-tolkning i horoskopet. Börja med ett steg i taget, och ta en dag i sänder, som sig bör, för när läran väl faller på plats, över tid, så kommer det att sitta som berg!


All kärlek, Alex.


176 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Jan 26
Rated 5 out of 5 stars.

Grym info!

Like
bottom of page