· 

Vad bör du fokusera på under Jan/Feb 2020?

Vad kan vi göra och fokusera på under resten av vintern?

 

Det har varit ofrånkomligt mycket fokus på Saturnus/Pluto konjunktionen som blev fullt aktiv den 11e Januari, samma dag som Uranus vände stationärt igen i Oxens tecken, och börjar accelerera alla förändringar i ens liv mer konkret, något som tveklöst sätter ton för resten av året, men vilka andra planetariska influenser kan vi ta stöd från under Jan/Feb som i sig är månaderna som utgör ett avslut på ett år. 

 

I och med Solens rörelse förbi Stenbockens tecken från slutet av December till slutet av Januari, har många av oss varit upptagna med att landa i individuella insikter och personligt medvetandegörande av den större påverkan som kommer från yttre planeter. Det är mycket "förflutet" som behöver bearbetas för var och en av oss för att kunna göra plats åt en ny framtid, och med Solens passage förbi alla yttre processer och förändringar, har dessa yttre faktorer behövt integreras och landa i alla individuellt, för att se det tydliga arbetet man personligen står inför. Att inte förglömma, Stenbockens energi är ett av Zodiakens mest upptagna och hårt arbetande influenser (eventuellt kan Jungfruar sätta upp en match i hårt arbete och dedikation gentemot Stenbocken). Så var och en av oss har behövt Januari till att medvetet landa i den faktiska och konkreta vidden av det arbete och medveten insikt till förändring i ens eget liv som man står inför, då alla utan undantag står via Saturnus/Pluto konjunktionen står inför både en gemensam och en individuell process av att tidigare strukturer i livet, nu KRÄVER förändring. 

 

Januari kan ha vara svårt att hantera rationellt då också känslor och emotionell bearbetning av ens liv kan ha upplevts som omvälvande och djupgående, där starka känslor tar mycket av ens energi, ofta kantade av en melankoli då Venus klivit in i Fiskarnas tecken. Planeter i Fiskarnas tecken skapar ofta osäkerhet och förvirring kring ens självsäkerhet och styrka att envist röra sig framåt enligt den upparbetade planen (Stenbocken). Venus i Fiskarna släpper ogärna taget om det förflutna och är extremt sensitiv för alla typer av känslor i nuet, vilket kan rucka på ens målmedvetenhet och tro på egen styrka genom förändringar, samt gör att man blir väldigt lätt och djupt berörd av allt som kommer i ens väg under dagen. Denna känslomässiga sensitivitet och förvirring inför framtiden och ens drivkraft och självförtroende att ta sig an förändringar, kommer alltså att bestå Januari ut och vara speciellt märkbar och stark under sista dagarna i Januari, då Venus står i konjunktion med Neptunus i Fiskarnas tecken.

 

Samma dagar befinner sig Venus i kvadratur mot Mars i Skytten, som själv kommer vara i kvadratur till Neptunus i Fiskarna sista veckorna av Januari. Denna aspekt påverkar ens drivkraft och förmåga att "se klart" på framtiden enormt, och kan göra att man faller i känslor av hopplöshet eller maktlöshet, eftersom allt känns extremt oklart och man själv känner sig väldigt sårbar. Men eftersom Neptunus gör världen till den plats vi vill se den som, så kan man undvika emotionell förvirring och tyngd genom att välja att fokusera på de positiva känslorna som alltid finns tillgängliga, oavsett hur hopplöst det verkar i stunden. Man kan själv styra mot att hitta till en mindre pragmatisk och kontrollerande inställning till livets förändringar, genom att istället fokusera på vad man redan är tacksam för att man har i livet, vilka möjligheter man har, samt det positiva i ens verklighet. Det må låta klyschigt, men när det kommer till känslor och tankar, har vi själva en extremt omfattande påverkan på vad vi känner och tänker.

 

Vad vi känner kring livet och dess innehåll märks speciellt starkt det planeter transiterar Fiskarnas tecken och planeten Neptunus. Vi har alltid tillgång till att drömma fritt och visualisera/känna inför vår framtid och nuvarande situation precis hur som helst, där vi själva kan välja vad för sorts känsla och scenario vi vill skapa i sinnet för att ge bränsle åt vår upplevelse av nuet och framtiden. Så välj under denna period dina känslor med omsorg, och de negativa känslorna behöver inte få ta så mycket plats som vi naturligt ger dem. Januari ut finns de kanske ingen tydlig lösning på ens liv kommande månaderna, så arbeta istället framåt genom en positiv visualisering av din framtid och utveckla den bilden som ger dig hopp och optimism, snarare än att ge plats åt de potentiella problem som kan uppstå på vägen eller fokusera på det negativa i situationen. Flyt med i känslorna och påverka din sinnesstämning genom att själv styra mot de känslor som du mår bra utav, och förankra din vardag i dessa.   

 

Första veckan i Februari rör sig Venus in i Vädurens tecken förbi sitt möte med Chiron först, och kommer att accentuera tydligt vilka personliga drivkrafter och intressen vi har gentemot oss själva, och ger styrkan och viljan att agera ut dessa för att hela den smärtan som ligger i var och en av oss genom Chirons placering i födelsehoroskopet. Mest av allt kommer detta beröra alla med planeter i första 1-10e graden av Väduren, Vågen, Kräftan och Stenbocken, likväl er med planeter i 1-10e graden av Lejonet och Skytten. Det är dags att hela delar av sig själv som inte är till för ens bästa, och insikten att bara DU kan göra det kommer vara påfallande märkbar under första halvan av Februari och också agera som en stark drivkraft till att faktiskt agera på och börja förändra det man vill i sitt dagliga liv. Men du måste ha något att sträva mot och där hjälper Fiskarnas energi att förändra och skapa en ny vision av din framtid, som du fyller med positiva känslor. 

 

Under Februari är också Uranus i trigon till Södra Noden i Stenbocken, och i om med det aktiverar förloppet av nödvändiga förändringar kopplade till ens förflutna, för att göra den nödvändiga platsen för ens framtid, utan att man själv är helt beredd på eller initierat förändringarna. Bra att vara förberedd på det och ta det som försvinner plötsligt ur ens liv i Februari som ett tecken på att det inte har plats i ens framtid, även om det är känslomässigt starkt och tungt för en personligen. 

 

Mitten på Februari ger också ett skifte i planeten Mars modus operandi, från Skyttens hoppfulla och inte helt förankrade i verklighet visioner till Stenbockens konkreta utförande enligt plan. Mars följer nu samma väg som alla andra planeter som redan är i Stenbockens tecken. Mars kommer därmed aktivera de tidigare planerande förändringarna som man själv bestämt sig för, och från mitten av Februari ge oss alla oss konkret tid och drivkraft att agera ut dessa förändringar i vardagen. Mars i Stenbocken är dessutom full av motivation, vilja och envishet att nå sina satta mål, så det blir väldigt angeläget att börja agera ut det man bestämt sig för runt årsskiftet, och det betas av enklare än annars, så börja ta dig an det du vill och drivs av from 16e Februari.

 

Venus i Väduren ger förhöjd aktivitet och en stark ego-centrerad vilja att "utföra" och agera på det man behöver, och Mars i Stenbocken ger nödvändig drivkraft att följa sina tidigare satta planer. Kom ihåg att alla individuella processer också kretsar kring förändringar kopplade till det generella temat som representeras av Kräftan/Stenbockens axeln, dvs att hitta till en ny balans i sin vardag som väger jämnare mellan "saker och strukturer jag behöver ha i livet för att må bra" kontra "saker och strukturer i livet som påverkar mitt välmående och tar min energi i onödan".

 

Mycket av ens förflutna ska bort till förmån för ett stort behov av en vardag där varje individ tar hand om sig själv och sin omgivning på ett sätt som stärker personligt välmående och basic needs. Mycket av samhällets grund står idag på Stenbockens egenskaper: ansvar, regler, vanor, målsättning och personlig utveckling inom den sociala sfären som utgörs av samhället, i form av till exempel ens arbetsplats, genom vilken man tar sitt ansvar för att ge tillbaka till samhället och följa dess regelverk och normer.

 

Många "arbetsliv"-strukturer har tyvärr visat sig vara på bekostnad av individens välmående och basala behov (det är ingen tillfällighet att det är fler än någonsin som bränner ut sig och hamnar i psykisk och fysisk ohälsa till följd av det ansvar man är tvungen att åta sig i form av skola, arbete och "samhällsnormen"). Den strukturen av arbetsmoral som vi har inpräntat i oss från skolåldern begränsar i stor utsträckning den tid vi har att att lägga på oss själva och våra egna, personliga behov. Denna etablerade struktur av ansvar inför samhället via jobb/måsten vs egna behov till välmående utgörs av Stenbockens/Kräftans energier och med Mån-Noderna i dessa tecken är det tydligt att det är den strukturen som behöver förändras både individuellt och i samhället, för att var och en av oss ska kunna fortsätta må bra privat och kunna ge tillbaka till samhället via arbete och åtaganden. Denna process kommer fortgå väldigt tydligt och mest kännbart fram till sommaren, och påverka specifikt alla som har planeter och viktiga punkter i just Stenbockens/Kräftans tecken. Balansen mellan ditt välmående och samhällets krav på dig har aldrig varit lika tydligt märkbart i behov av förändring som nu.  

 

Slutet på Februari utgör en slutgiltig möjlighet för ens personliga involvering i att aktivt göra upp och avsluta delar i livet från ens förflutna som inte längre tjänar ens välmående, oavsett om det är platser, beteenden eller människor som påverkar en. Planeten Mars är sist ut att aktivera möjligheten att på eget bevåg påverka denna process, som avslutas mot sommaren, så ha en tydlig plan för vad du vill agera "bort" ur ditt liv under vintern 2020. Efter Februari ställs man långsamt om inför en ny fas i livet, som kräver redan påbörjade förändringsprocesser och en medveten uppgörelse med ens förflutna beteenden, vanor och situationer, som måste fasas ut för att man ska ha tid till nya delar i livet som tar en närmare ens framtid och plats i det. 

 

En fullt ny års-cykel tar sin plats den 22a Mars när Solen avslutar det här året och alla erfarenheter i det, genom att lämna Fiskarnas tecken och röra sig in i Vädurens, som utgör avstampen för allt som sker i ens liv fram till Mars 2021. Så, fram till slutet på Mars månad måste var och en av oss börja smått agera på de förändringar som krävs i vardagen för att avsluta sådant som man inte vill ha med sig in i det nya året, och börja smått agera på och etablera saker som man vill bygga upp som en del av ens framtid. Inga väl-fungerande förändringar kommer över en natt, utan kräver återupprepade små steg under en längre period. Om du fokuserar på och konkretiserar vad du vill förändra i vardagen och agerar på det litegrann varje dag, så kommer du känna en riktigt stark känsla av nystart och ny potential, när Solen avslutar det förgångna året och inleder ett nytt i slutet av Mars. 

 

Så resten av vintern bör vara en tid med fokus på att emotionellt bearbeta delar av ens förflutna som man VET inte längre får eller kan ta upp ens tid, samt en period att hitta och börja verkställa ens nya plan/drivkraft mot "det okända" som utgör ens framtid. Vad är det jag egentligen vill förändra i livet på sikt, och hur kan jag agera mot detta på en day-to-day basis genom mina dagliga handlingar? Det är frågan du vill besvara och börja implementera smått innan slutet på Mars, för att självsäkert och med tydlighet kliva in en ny fas i ditt liv som sträcker sig ett år framåt. 

 

Förra årets skifte av Solen in i Vädurens tecken (20-25e Mars 2019) visar tydligt på vad det är du har behövt arbeta med och släppa taget om under 2019, och sista månaderna av denna årliga process är alltid en emotionell wrap-up av det som har varit, samt en konkretisering av planen framåt. 

 

Skriv ner, dröm fritt, visualisera, känn och föreställ dig den framtid som du drömmer om, oavsett hur svår/omöjligt vägen dit verkar vara. Fokusera på slutmålet, även om det känns overkligt idag. Endast vår egen fantasi och övertygelse kring hur vi vill att vårt liv ska se ut i framtiden utgör den starkaste drivkraften till det vi gör idag. Föreställer vi oss en krass och svår framtid med många olösta problem, så är det också den resan vi signar oss upp på, oavsett vad framtiden de facto bär med sig. Så tänk ljust, tänk hoppfullt och tänk optimistiskt, vad är slutmålet på sikt? Se och känn den. Du har all makt du behöver att förändra din egen verklighet till det bättre, utifrån dina drömmar och förutsättningar idag.

 

Så agera och tänk positivt och hoppfullt istället för att fokusera på det som Stenbockar gör bäst, nämligen problem som behöver lösas. Det kommer underlätta din resa i en stor utsträckning. 

 

All kärlek och värme, Alex. 

Write a comment

Comments: 0